asd
asd Vlaški Mozaik

MOLBA ZA SUFINANSIRANJE ŠTAMPANJA EDICIJE

„ODABRANA DELA O ISTORIJI VLAHA ISTOĈNE SRBIJE U PET KNJIGA“


autora Slavoljuba Gacovića, doktora istorijskih nauka

Da bi Edicija u celosti ugledala svetlost dana potrebna su dodatna finansijska sredstva isključivo za troškove štampanja.


Naime, za četvrtu knjigu troškovi će biti 129.000 dinara i za PETU knjigu 131.000 dinara.

Napred navedena finansijska sredstva (260.000 dinara) potrebno je prikupiti do kraja septembra 2016. Godine.

Za 1 koplet knjiga potrebno je da se uplati u dinarima ili u devizama - 60 Eura

Za 2 kompleta knjiga potrebno je da se uplati u dinarima ili devizama – 100 Eura

Za 3 kompleta potrebno je da se uplati u dinarima ili devizama 150 Eura

Za 4 kompleta potrebno je da se uplati u dinarima ili devizama 200 Eura

Komplete knjiga dobićete na kućnu adresu koju ćete poslati na e-mail: gacovics@gmail.com ili javit na tel. +381603441584.


Molim da finansijsku pomoć u dinarima uplatite u bilo koju poštu Srbije SMS porukom na tel. +381603441584 (Slavoljub Gacović, ul. Miloša Obilića, 48, 19000 Zaječar).


Molim da finansijsku pomoć u devizama uplatite na devizni raĉun:

542700-56-1226073324 Komercijalna banka AD BeogradINSTRUKCIJE za devizne uplate iz inostranstva (za EUR0 i za USD):Za uplate u USD:


Intermediary bank/Correspondent Bank:

SWIFT-BIC: BKTRUS33

Fed Wire ABA: 021001033

Name: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

City, Country: NEW YORK, NY, UNITED STATES


Account with institution / Beneficiary’s Bank

SWIFT-BIC: KOBBRSBBG

Name: 0KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

Street: Svetog Save14

City, Country: Beograd, Srbja


Beneficiary

IBAN/Account Nummer: RS35205903100007498041

Name: Slavoljub Gacović

Street: Miloša Obilića 48

City, Country: 19000 Zaječar, SrbjaZa uplate u EUR:


Intermediary bank/Correspondent Bank:

SWIFT-BIC: DEUTDEFF

Name: DEUTCHE BANK AG

City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY


Account with institution / Beneficiary’s Bank

SWIFT-BIC: KOBBRSBBG

Name: KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

Street: Svetog Save14

City, Country: Beograd, Srbja


Beneficiary

IBAN/Account Nummer: RS35205903100007498041

Name: Slavoljub Gacović

Street: Miloša Obilića 48

City, Country: 19000 Zaječar, Srbja


Preuzmite instrukcije U PDF FormatuKratak opis Knjiga


PRVA KNJIGA - “Neslovenske osnove u ojkonimiji Vidinskog sandžaka XV i XVI veka”


Kao što je navedeno prva knjiga u prvoj ediciji bila bi “Neslovenske osnove u ojkonimiji Vidinskog sandžaka XV i XVI veka”, a u kojoj će biti govora o istorijskoj geografiji. U njoj bi bile etimološki obrađene osnove i lična imena u nazivima naseljenih mesta koja su zabeležena u prvim turskim popisnim defterima 1454/55, 1466, 1478/81, 1530/35, 1560. i 1586. godine. Sistematizovali bi predrimske osnove (24); latinske osnove (34); rumunska lična imena i osnove (168); kalendarska lična imena koja su najčešće korišćena među Vlasima (Rumunima i Aromunima) u srednjovekovnom periodu (34); grčke osnove (22); mađarske osnove (4); turska lična imena i osnove (19); etnonime koji ukazuju na prisustvo Vlaha/Rumuna istočne Srbije i zapadne Bugarske pored drugih naroda (28) i hibridne kompozite koji najčešće ukazuju na suživot Vlaha/Rumuna i Srba u Vidinskom sandžaku (9).DRUGA KNJIGA - “Od Rimljana i latinskog do Rumuna timočana i rumunskog”


Ova knjiga nam govori o istoriji formiranja rumunskog naroda i rumunskog(vlaškog) jezika na prostoru od Karpata do Pinda. U njoj će biti navedeni istorijski pisani izvori o Vlasima/Rumunima i o njihovom jeziku na prostoru istočne Srbije, o bogatoj toponimiji koja predstavlja istorijsko pamćenje o životu vlaškog/rumunskog naroda na prostoru Timok – Osogovo – Šara, o uticaju rumunske leksike na prizrensko-timočke govore srpskoga jezika, na belogračičko-brezničke govore bugarskog jezika i na severnomakedonske govore u srednjovekovnom razdoblju, o argoima jugoistočne Srbije koji ukazuju na rumunsku leksiku, itd.TREĆA KNJIGA - “Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva”


Ova knjiga donosi čitaocima mnogobrojne dokumente o Vlasima/Rumunima istočne Srbije, u vremenskom periodu od 1945. do 1999. godine. Ti dokumenti nam rasvetljavaju mnogobrojne nedoumice partijskih čelnika, od jugoslovenskog I republičkog do lokalnog nivoa vlasti, o tome kako treba tretirati Vlahe u etničkom i nacionalnom smislu, o tome trebaju li se Vlasi školovati na svom maternjem – sad vlaškom, sad rumunskom jeziku, o tome treba li im dati pisanu reč na maternjem jeziku, o rumunskoj propagandi u vreme trajanja i posle drugog svetskog rata, i još mnoga pitanja koja su do danas ostala nerešena.ČETVRTA KNJIGA - “Kud se dedoše Rumuni Tihomira Đorđevića”


Četvrta knjiga u ovoj ediciji, sadrži dve celine. Prva ima naslov Kritički osvrt na članak Tihomira R. Đorđevića „Istina u pogledu Rumuna u Srbiji“ i druga pod naslovom Kritički osvrt na nenaslovljeni predgovor i pogovor Radomira Rakića „Tihomir R. Đorđević i Vlasi“. U knjizi su izneti stavovi koji su argumentovano protivurečni onima koje iznosi Tihomir Đorđević, a koje posthumno uveliko podržava Radomir Rakić o „drevnim rimskim kolonizatorima“, o rumunskom jeziku koji predstavlja sponu između Rimljana i Vlaha/Rumuna, o imenima mesta, tj. o ojkonimiji, koja svedoče o kontinuitetu Rimljana i Vlaha/Rumuna, o pisanim srednjovekovnim izvorima koja svedoče i o kontinuitetu vlaškog/rumunskog stanovništva u istočnoj Srbiji, o rumunskim toponimima, oronimima, hidronimima i sanktoremima, o lokalnim predanjima i motivima u vlaškom/rumunskom folkloru, o čestim migracijama I poreklu Vlaha/Rumuna, o njihovim vlastitim imenima, o njihovim običajima, o rumunskim sveštenicima u istočnoj Srbiji, o kontinuitetu hrišćanstva među Romanima/Protorumunima/Rumunima na prostoru Srbije i Bugarske, tačnije na prostoru Timok-Osogovo-Šara u kasnoantičkom i srednjovekovnom periodu, o formiranju Vlaške episkopiji početkom XI veka u okviru Ohridske arhiepiskopije, o upotrebi rumunskog jezika u školama istočne Srbije, i još o mnogo čemu.PETA KNJIGA - “Od povlašenih Srba do vlaškog jezika”


U ediciji "Odabrana dela o istoriji Vlaha istočne Srbije" u pet knjiga objaviće se su u reprint izdanju sledeći naslovi:


1.Neslovenske osnove u ojkonimiji Vidinskog sandžaka XV i XVI veka;

2.Od Rimljana i latinskog do Rumuna timočana i rumunskog;

3.Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva i,

4.Kud se dedoše Rumuni Tihomira  Đorđevića a prvi put se nalazi u štampi prvi tom pete knjige,  

5.Odpovlašenih Srba do vlaškog jezika.


Prvi tom pete knjige je zamišljen kao odgovor mnogim autorima XIX iXX veka, koji su propagirali tezu da su Vlasi, po njihovom uverenju, ništa drugo do povlašeni Srbi, kao i članovima Nacionalnog saveta Vlaha koji propagiraju vlaški jezik (limba vlaha). Prvi tom pete knjige, pored  posvete,  predgovora,  uvodnih napomena,  završne reči na srpskom, engleskom   i   rumunskom,   obimne   građe,  objavljenih   i   neobjavljenih   izvora,  literature, registrageografskih naziva, registra ličnih imena, recenzije dr Annemarie Sorescu-Marinković sa Balkanološkoginstituta SANU, prof. dr Ljiljane Gavrilović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr. Čedomira Čupića sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, ima sledeća poglavlja:

 

- 1)O poreklu i postojbini Rumuna (Vlaha);

- 2)O migracijama Rumuna (Vlaha) na Balkanu;

- 3)O srbizaciji Rumuna (Vlaha) ili rumunizaciji (vlahizaciji) Srba;

- 4)O tome  Da li je maternji jezik Rumuna (Vlaha) istočne Srbije vlaški jezik i,

- 5)O popisima i mimikriji Rumuna (Vlaha) istočne Srbije.


Svaka od ovih celina koncipirana je tako da osvetli deo odgovora na pitanje „Da li su Vlasi stvarno povlašeni Srbi?“, kako bi na kraju čitalac sam mogao da izvuče zaključak. Pored karata i drugih priloga upoglavlju Prilozi, u knjizi su doneti mnogi prepisi originalnih dokumenata i faksimili koji potkrepljuju tezu o nasilnom posrbljavanju i asimilaciji Rumuna (Vlaha) istočne Srbije zadnjih dvesta godina.  Teza o povlašavanju Srba nije jedinstvena u srpskoj istoriografiji, jer se u prvoj polovini XX veka, tačnije nakon Prvog svetskog rata u multinacionalnoj i multikonfesionalnoj državi, po istoj matrici pisalo i  o kosovskim  Albancima  kao  o  poarnaućenim  Srbima,  o  vojvođanskim  Mađarima  kao  o  Srbima-Asimilantima, o Bošnjacima, itd. koje resrbizacijom valja vratiti srpstvu. Knjigu sam pisao koliko za ljude upućene, toliko i za one neupućene u ovu problematiku. Verujem da ću čitaoce s lakoćom provesti kroz istorijske periode i naučne discipline, uz pomoć najnovije literaturei  najstarijih  dokumenata  s  preciznom  naučnom  argumentacijom  i oštrom  ironijom  i to sa stanovištaobjektivnosti neutralnog posmatrača istraženog fenomena i subjektivnosti pripadnika zajednice, kritičkogmišljenja  i  saosećanja  za  sopstvenu  zajednicu,   čiju  sudbinu  delim.   Obimnu knjigu,   koju   pišem prepoznatljivim  stilom  iz  ranijih  dela,  sa  intrigantnim  naslovima  i   podnaslovima  i, razume  se,  sa angažovanim  tonom,   pretvaram  u  sočno  i  pitko  štivo,  koje  je  međutim  bazirano  na solidnim višegodišnjim istraživanjima i originalnim, ponekad neobjavljenim dokumentima, čiji su faksimili takođe ponuđeni  čitaocu na kraju odgovarajućeg poglavlja. Knjiga je pisana na preko 800 strana, šivena i utvrdom kožnom povezu kao i prethodna četiri naslova, koja su izdata u gore navedenoj ediciji.  


                                                                                                                            Dr. Slavoljub Gacovic


Pred čitaocima je prva edicija „Odabrana dela o istoriji Vlaha istočne Srbije u pet knjiga“ :


1. Neslovenske osnove u ojkonimiji Vidinskog sandžaka XV i XVI veka – 196 strana;

2. Od Rimljana i latinskog do Rumuna timočana i rumunskog – 300 strana;

3. Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva – 248 strana;

4. Kud se dedoše Rumuni Tihomira Đorđevića – 247 strana;

5. Od povlašenih Srba do vlaškog jezika – 800 strana).


Knjige su planirane u formatu A5 (21 x 14) sa koricama u kožnom tvrdom povezu tamno zelene boje sa otiscima naslova u srebru. Kao na slici ispod.