asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

Dr. Slavoljub Gacović

www.gacovic.comLIČNI PODACI


Rođen: 01.01.1956, Halovo, SO Zaječar, Srbija


OBRAZOVANJE


Osnovno obrazovanje: 1962-1966, Halovo; 1966-1971, Osnovna škola "Ljuba Nešić" Zaječar (Srbija)

Srednje obrazovanje: 1971-1975, Ekonomska škola "Prvi maj", Zaječar (Srbija)


Visoko obrazovanje: 1976-1981, Filozofski fkultet - Zadar (Povijest - Arheologija), Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska). Diplomski rad: Dalmatinsko selo (1870-1882).


Magistratura: 1985-1989, Filozofski fakultet - Zadar (Pomoćne povijesne znanosti), Sveučilišta u Splitu (Hrvatska). Magistarski rad: Hrišćanstvo na tlu timočkog sliva od IV do XIV veka


Disertacija: 2003 - 2007  Doktorirao je na Istorijskom fakultetu Univerziteta u Bukureštu (Rumunija). Doktorska teza: Istorija Rumuna od kasnoantičkog razdoblja do moderne epohe na prostoru timočke zonePROFESIONALNO ISKUSTVO


Rad na formiranju zavičajnog odeljenja i obradi knjižne i neknjižne građe istog fonda; obrada i formiranje kataloga knjiga na stranim jezicima i analitička obrada časopisa i formiranje kataloga periodike: 01.10.1985, Matična biblioteka "Svetozar Marković", Zaječar.ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO


Terensko rekognosciranje i ubikacija ranovizantijskih kastela (Aldanes, Arsatza, Arsena, Brarkedon, Barachtestes, Berkadion, Burdopes, Garkes, Grandeon, Groffes, Gurvikon, Duliares, Callis, Castellum, Kandilar, Mucianikastellon, Timiana, Urbriana i dr.) zabeleženih u Prokopijevom delu De aedificiis - oblast grada Aqvis-a (Prahova) i Naisopolis-a (Niša) kao i etimološka proučavanja njihovih naziva u korelaciji sa sadašnjim nazivima naselja; etimološka proučavanja neslovenskih (paleobalkanskih, latinskih, grčkih, rumunskih, mađarskih, turskih i dr.) i slovenskih ojkonima u turskim popisnim defterima XV i XVI veka; proučavanje romanske toponimije timočke zone; etnološka proučavanja Rumuna u 87 naselja timočke zone (npr. bajanja i čaranja - posebno bajanja u kultu mrtvih, petrekature, tzv. rajske pesme kojima se pokojnik ispraća u svet blaženopočivših duša, svadbeni rituali i oni oko rođenja, godišnji ciklus običaja, verovanja i dr.); istorijska proučavanja hrišćanstva timočkog sliva od IV do XVI veka na osnovu duhovne i materijalne kulture (vizantijski, staroslovenski i drugi pisani izvori, apokrifna jevanđelja, lapidarni spomenici, cemeterijalni i sakralni objekti i dr.) i istorijska proučavanja stanovništva timočke zone, posebno Rumuna, od kasnoantičkog razdoblja do moderne epohe u svetlu istorijskih, arheoloških, etnoloških i toponomastičkih istraživanja.ISTRAŽIVAČKI INTERES


Rad na prikupljanju materijala, proučavanju i celovitom sagledavanju kulta mrtvih u Rumuna timočke zone; proučavanje i celovito sagledavanje istorije Rumuna timočke zone; proučavanje leksike o stočarstvu u Rumuna timočke zone, leksike narodne nošnje, kao i prikupljanje leksike narodnih govora pojedinih rumunskih naselja timočke zone (Halovo, Zlot, Isakovo, Češljeva Bara i dr.); rad na prikupljanju i formiranju fonoteke, melografisanju (sa saradnicima) i notografisanju (sa saranicima), i objavljivanju narodnih pesama i igara u Rumuna timočke zone...BIBLIOGRAFIJA – SLAVOLJUB GACOVIĆ


PREDAVANJA


1. Iz kulturne baštine Timočke krajine (18. 09. 1990. Matièna biblioteka “Svetozar Marković”, Zaječar)


2. Stanovništvo na tlu Timočke krajine pre dolaska Turaka (21. 11. 1990. Radul Begov konak, Zaječar). Predavanje sa istom temom održano je i na godišnjoj skupštini Udruženja geografa Timoèke krajine u Zaječaru.


3. Manastiri u Timočkoj krajini (25. 07. 1991. sa prikazivanjem slajdova, Matična biblioteka “Svetozar Marković”, Zaječar - Pozivnica u prilogu).


4. Razgraničenje naisopoliske (niške) i akviske (prahovske) regije sa ubikacijom gradova iz VI veka (26. 09. 1991. povodom 125–te godišnjice zaječarske biblioteke u Zaječaru, Radul Begov konak, Zaječar – Pozivnica u prilogu).


5. Manastiri u Timočkoj krajini do XIV veka (15. 10. 1991. u Negotinu). Predavanje sa istom temom održano je i u Narodnoj biblioteci u Boru 23. 01. 1992.


6. Stanovništvo na tlu istočne Srbije (13. 02. 1992. povodom obeležavanja seobe pod Čarnojevićem, sa korišćenjem etno karata u Negotinu).


7. Badnje veče i Božić u kultu naših predaka (22. 12. 1993. Radul Begov konak, Zaječar – Pozivnica u prilogu).


8. Petrecătura – cîntecul de petrecut inima mortului în rai (15. 05. 2001. Institutul de limba română, Cluj-napoca).


9. Cultul morţilor la Românii timoceni (30.09. 2004. Museul naţional, Craiova).


10. Drepturile omului la Românii timoceni (01.10. 2005. Universitetul în Timişoara).


11. Kud se dedoše Rumuni Tihomira Đorđevića (17.09. 2008. Biblioteka grada Beograda, Beograd).


12. Istoria şi identitatea la Românii timoceni (07.10. 2008. Facultatea de istorie, Bucureşti)RADIO EMISIJE


RADIO ZAJEČAR (ZAJEČAR - SRBIJA):


1. Zavetna stabla u Timoku - Radio Zaječar (novembar1990).


2. Stanovništvo Timočke krajine od V do XIV veka – Radio Zaječar (januar, februar 1991. - u kontinuitetu tri radio-emisije)


3. Materijalna kultura istoène Srbije – Radio Zaječar (jul 1991)


4. O istorijatu Matične biblioteke “Svetozar Marković” u Zaječaru – Radio Zaječar (septembar 1991)


5. Više samostalnih emisija „Poruka u boci“ RTZ 2008-2010. godineRADIO ROMANIA INTERNATIONAL:


RUMUNSKA REDAKCIJA (BUKUREŠT - RUMUNIJA)

 

1. Prikaz etnofolklornih područja timočke zone (od Morave do Timoka) (jul 2004)


2. Prikaz najznačajnijih radova etnofolklornih područja timočke zone (avgust 2004)


3. Pregled i prikaz najznačajnijih zbirki narodnih umotvorina Rumuna timoèke zone (septembar 2004.)


4. Etnosi timočke zoneu svtlu toponimije (oktobar 2004.)


5. Sveto i profano u godišnjim običajima Rumuna timočke zone (novembar 2004.)


6. Godišnji praznici (običaji i verovanja) Rumuna timočke zone (decembar 2004.)


7. Prikaz Zakona o nacionalnim manjinama u Srbiji (novembar-decembar 2009.)


SRPSKA REDAKCIJA (BUKUREŠT – RUMUNIJA)


1. Crna i bela magija u Rumuna timočke zone (jul 2004.)


2. Predmeti i druge potrebštine korišćene u magijskim ritualima Rumuna timočke zone (avgust 2004)


3. Verovanja i običaji Rumuna timočke zone (septembar 2004.)


4. Prikaz Zakona o nacionalnim manjinama u Srbiji (novembar-decembar 2009.)UREĐIVAČKI POSLOVI


1. Urednik knjige pesama, na rumunskom jeziku, Gorana Đorđevića “Kînťec’e ďe dor”, izdanje autora, Zaječar, 1998.


2. Urednik knjige pesama za decu Renate Baljević “Molitva šumi”, izdanje Matične biblioteke “Svetozar Marković”, Zaječar,  1998.


3. Urednik knjige pripovedaka Svetislava Božinovića “Neostvarene želje”, izdanje Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, Minićevo, 2000.


4. Urednik knjige Dejana Krstića, priredio, Letopis Državne Narodne škole u Kraljevom Selu – Andrejevcu, izdanje Zavičajnog društva Timočana-Torlaka, Minićevo; Narodne biblioteke „Njegoš“, Knjaževac; Zavičajnog muzeja Knjaževac, 2009.


5. Urednik knjige Bobana Đorđevića, Bibliografija lista Torlak: 1-10, Zavićajno društvo Timočana-Torlaka, Minićevo, 2009.SAOPŠTENJA SA NAUČNIH SKUPOVA I MEĐUNARODNIH SIMPOZIJUMA (ZBORNICI)


1. Petrecătura u pogrebnim običajima Vlaha severoistočne Srbije (23-27. 08. 1995. učešće na I međunarodnom simpozijumu u Svrljigu). Rad je prihvaćen za štampu od redakcije časopisa “Bъlgarska etnologiя” u izdanju Bugarske akademije nauka, knj. 3-4, 1997.


2. Kasnoantički lokaliteti knjaževačkog dela Stare planine (04-07. 05. 1997. godine učešće na V međunarodnoj naučnoj konferenciji urban-ekologa u Pirotu). Saopštenje je naknadno odštampano u časopisu Pirotski zbornik, br. 23-24, Pirot, 1998, str. 11-16.


3. Priča gospodnja (23. 05. 1997. godine, V naučni skup “Istorija zdravstvene kulture Timočke krajine”, Zaječar), Za zdravlje : iz istorije narodne medicine i zdravstvene kulture : IV i V naučni skup : Zaječar 1989. i 1997, Narodni muzej Zaječar i Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar, Zaječar, 1999, str. 259-270.


4. Preventivno prizivanje dualnog teonima Neba i Zemlje upotrebom divizme u kađenju svadbene trpeze Vlaha severoistočne Srbije (16. 09. 1999. godine, VI naučni skup “Istorija zdravstvene kulture Timočke krajine”, Zaječar), Za zdravlje : iz istorije narodne medicine i zdravstvene kulture : VI naučni skup, Rajačke pivnice 1999, Narodni muzej Zaječar i Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar, Zaječar, 2000, str. 275-286.


5. Prožimanja demona smrti i sudbine samodive i demona smrtonosne zarazne bolesti čume - koautorstvo sa Darinkom Gacović (16. 09. 1999. godine, VI naučni skup “Istorija zdravstvene kulture Timočke krajine”, Zaječar), Za zdravlje : iz istorije narodne medicine i zdravstvene kulture : VI naučni skup, Rajačke pivnice 1999, Narodni muzej Zaječar i Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar, Zaječar, 2000, str. 287-297.


6. L’arbre cosmique dans la culture Valaque du nord-est de la Serbie, Ethnoses and cultures on the Balkans, International Conference, Bulgaria (Trojan, 23-26. 08. 2000), Sofia, 2000, Vol. 1, pag. 113-127.


7. Otkuda reč neimar u epici Balkana? (29-30. 09. 2000. godine, Međunarodni simpozijum “Narodno graditeljstvo i kultura stanovanja istočne Srbije i susednih zemalja”, Etnografski institut SANU, Beograd), Glasnik Etnografskog instituta, br. XLIX, Beograd, 2000, str. 155-160.


8. Basma „za odvajanje” samrtnika od mrtvih i živih rođaka u Vlaha severoistočne Srbije (16. 09. 2000. godine, VII naučni skup “Istorija zdravstvene kulture Timočke krajine”, Zaječar), Za zdravlje : iz istorije narodne medicine i zdravstvene kulture : VII naučni skup, Rajačke pivnice 2001, Narodni muzej Zaječar i Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar, Zaječar, 2001, str. 239-250.


9. Odjeci drevnih mitova u basmama tipa voda ili vino gospodnje u kultu mrtvih kod Vlaha severoistočne Srbije, Etno-kulturološki zbornik za proučavanje kulture istočne Srbije i susednih oblasti, br. VII, Etno-kulturološka radionica – Svrljig, 2001-2002, str. 143-148.


10. Diskusija, Etno-kulturološki zbornik za proučavanje kulture istočne Srbije i susednih oblasti, br. VIII, Etno-kulturološka radionica – Svrljig, 2003, str. 31-33, 46, 49-50, 52, 68, 75, 76, 93, 101.


11. Bajanja u kultu mrtvih kod Vlaha severoistoène Srbije, Etnologie, No. 4, Sofia, Družestvo DIOS – Balkanski institut po etnologija, 2001, pag. 162-280.


12. Vlahii sau romănii timocenii, limba acestora şi lipsa lor de drepturi, Moştenirea periclitată – culturi periclitate Ceangăii din Moldova (Conferinţă ştiinţifică internaţională), Bacău – Pustiana, 8-9. mai 2008, p. 13-21 (Fundaţia Teleki László /Budapesta/, MTA Institutul de organizare a Cercetării /Budapesta/, Asociaţia Etnografică Kriza János /Cluj/).PERSONALNE BIBLIOGRAFIJE I PRIKAZI SA SUSRETA BIBLIOGRAFA JUGOSLAVIJE (ZBORNICI)


1. Bibliografija radova Marinka Stanojevića, “Susreti bibliografa ‘96”, Inđija, 1997, str. 74-81.


2. Prikaz bibliografije časopisa “Razvitak”, sa posebnim osvrtom na njene bibliografske celine Etnologija i Opšta lingvistika i filologija, “Susreti bibliografa u spomen na Dr Georgija Mihailovića : zbornik radova sa naučnog sastanka održanog 11. 11. 1998. godine”, Inđija, 1999, str. 211-214.


3. Bibliografija radova Anke Lalović, “Susreti bibliografa u spomen na Dr Georgija Mihailovića : zbornik radova sa naučnog sastanka održanog 17. 11. 2000. godine”, Inđija, 2002, godina XII, str. 223-234.ČLANCI U ČASOPISIMA


1. Vampir u verovanjima sela Halova, Razvitak, br. 1, Zaječar, 1985, str. 78-82.


2. Mitski tragovi u baštini sela Halova, Razvitak, br. 2, Zaječar, 1985, str. 74-80.


3. Prilog toponomastičkoj etimologiji na tlu Timočke krajine, Razvitak, br. 3, Zaječar, 1985, str. 97-100.


4. Motivi grčkih, rimskih i legendi sa istoka u folklornom nasleđu sela Halova, Razvitak, br. 6, Zaječar, 1985, str. 86-

92.


5. O bajanju i vračanju u Vlaha istočne Srbije, Razvitak, br. 3, Zaječar, 1986, str. 88-99.


6. Elementi mita o bogu Dionisu i drugih antičkih mitova u basmama tipa priča gospodnja kod Vlaha severoistočne Srbije, Razvitak, br. 207/208, Zaječar, 2002, str. 112-120.


7. Stanovništvo timočke zone od srednjobalkanskih plemena u predrimsko doba do dolaska Slovena, Razvitak, br. 213/214, Zaječar, 2003, str. 84-95.


8. Stanovništvo timočke zone od doaska Slovena do kraja XVI veka, Razvitak, br. 215/216, Zaječar, 2004, str. 132-142.


9. Razgraničenje naisopoliske (niške) i akviske (prahovske) regije sa ubikacijom gradova iz VI veka, Niški zbornik, br. 20, Niš, 1996, str. 77-89.


10. Kasnoantički lokaliteti na Staroj planini, Pirotski zbornik, sv. 23-24, Pirot, 1998, str. 11-16.


11. Preventivno prizivanje dualnog teonima neba i zemlje upotrebom divizme u kađenju svadbene trpeze Vlaha severoistočne Srbije, Pirotski zbornik, sv. 25-26, Pirot, 2000, str. 29-38.


13. Etnosi u svetlu toponomastike na prostoru istočne Srbije i zapadne Bugarske, Pirotski zbornik, sv. 27-28, Pirot, 2003, str. 61-72.


14. The term of the ethnos Greeks as an identifier of the Vlach ethnos in the Balkans, Makedonski folklor, br. 61, Institut za folklor “Marko Cepenkov”, Skopje, 2002, str. 5-11.


15. Odnos romanskog stanovništva s doseljenim slovenskim, srpskim i bugarskim plemenima od V do XV veka, Razvitak, br. 227-228, Zaječar, 2007, str. 100-113.


16. Istorijski događaji u Timočkoj zoni od vidinskog kneza Šišmana do prvih popisnih deftera turske vlasti, Razvitak, br. 231-232, Zaječar, 2008, str. 81-102.


17. O etnonimu Torlak i o romanskoj i turkmenskoj osnovi etnogeneze Torlaka i Šop(ov)a, Razvitak, br. 229-230, Zaječar, 2008, str. 55-77.


18. Hrišćanstvo, crkvena organizacija i sakralni objekti u procesu romanizacije Timočke zone do VII veka, Razvitak, br. 233-234, Zaječar, 2009, str. 65-84.


19. O socijalnoj ili etničkoj kategoriji Vlaha, Razvitak, br. 235-236, Zaječar, 2010, 70-96.


20. Zakoni Vlaha u srednjovekovnom i turskom periodu, Razvitak, br. 237-238, Zaječar, 2011,ČLANCI U NOVINAMA


1. Još nešto o Vlasima (Povodom teksta Svetomira Petrovića), Timok, 05. 10, 1990, god. XLVI, br. 2383.


2. Turci sprečavaju srbiziranje [Vlaha] (Povodom teksta Svetomira Petrovića), Timok, 12. 10, 1990, god. XLVI, br. 2384.


3. Izgubio sam dan (Povodom teksta Svetomira Petrovića), Timok, 26. 10, 1990, god. XLVI, br. 2386.


4. Ojkonim Gurgusovac, Timok, 14. 06, 1991, god. XLVII, br. 2419.


5. Nedopustive netačnosti (Kritički o novoj knjizi Ljubiše Rajkovića Kožljca), Timok, 13. 12, 1991, god. XLVII, br. 2445.


6. Oj koledo moj koledo (Povodom knjige Sergija Kalčića ”Gori oganj u gori”), Timok, 16. 03, 1993, god. XLIX, br. 2495.


7. Dani u narodnim verovanjima, Timok, 15. 04, 1994, god. L, br. 2519.


8. Miodrag Dimitrijević – nad popom pop (Povodom teksta M. Dimitrijevića „Popovi bez jevanđelja ili o našem pravopisu”, Timok – Zaječar, 1999), Timok, 26. 11, 1999, god. LV, br. 2794.


9. Vlasi su i Rumuni i Tračani (Povodom teksta D. Jovanovića: Vlasi - Rumuni ili Tračani), Timok, 19. 04, 2002, god. LVIII, br. 2918.


10. Odgovor jednog genija: Jovanović je laik!!! (Povodom napisa Dragoslava Jovanovića u Timoku Gacović je genije!?), Timok, 09. 05, 2002, god. XLVIII, br. 2921.


11. O izgubljenom srpstvu Dalmacije svedoèe i narodne pesme, Reè i misao : list Timoèkog književnog kluba, Zajeèar, jun 1998, br. 1, god. I, str. 10-11.


12. Razvrstavanje nisu započeli Vlasi, veæ zvanična srpska vlast, Timočka krimi revija, br. 124, 01. maj 2002.


13. Odgovor ”bivšeg marksiste” Jovi Tolteku (Giliæu) – Prizovi se pameti, Timočka krimi revija, br. 127, 15. jun 2002.


14. Kontroverzni napadi velikog ”Vlaha”, Timočka krimi revija, br. 144, 01. mart 2003.


15. Etnosuri în lumina toponomasticii din regiunea Timocului, Cuvântul românesc = Rumunska reč, Anul XIII, Nr. 45, Vrşeţ – Zaječar, iulie 2003, pag. 11 (I deo); Nr. 46, pag. 11 (II deo); Nr. 47, pag. 9 (III deo);  Nr. 48, pag. 9 (IV deo).