asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice


Zakoni o rumunskom državljanstvu i njihov status


U ovom momentu ne postoji zakon kojim bi dvojno, rumunsko-srpsko dršavljanstvo bilo omogućeno širem krugu građana  Srbije samo na osnovu njihove rumunske odnosno vlaške etničke pripadnosti.

 

Postoji međutim zakon, koji omogućava prilično jednostano dobijanje rumunskog državljanstva, ali samo na osnovu posebnih zasluga za Rumuniju. Ovaj zakon je ipak namenjen jako uskom krugu zaslužnih Vlaha (Rumuna) koji su se iskazali u nekoj oblasti u ime Rumunije i ne predstavlja odgovor na zahteve za rumunskim državljanstvom na osnovu etničke pripadnosti.


Treba takođe imati u vidu da rumunske vlasti razmatraju opcije za dodelu dvojnog državljanstva vlaškoj(rumunskoj) manjini u Srbiji, ali samo na osnovu pripadnosti ne i na osnovu porekla.


Šta to znači?


-Ako npr. vi ili neko od vaših roditelja imate vlaško odnosno rumunsko poreklo, nemate nikavih mogućnosti da dobijete rumunsko državljanstvo samo na osnovu toga.

-Ako se međutim trenutno ponašate kao Vlah tj. Rumun odnosno deklarišete se kao Vlah/Rumun, izjašnjavate se da vam je maternji jezik rumunski(vlaški), u školi vam deca pohađaju časove rumunskog jezika kao maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture, pripadate rumunskim crkvama, aktivni ste u rumunskim(vlaškim) organizacijama itd… to znači da praktično priadate rumunskojtj vlaškoj manjini i takva opcija jeste deo razmatranja, kao faktički dokaz pripadnosti, bez obzira na vaše etničko poreklo. Bitan je opšti osećaj nacionalne pripadnosti - šta zapravo neko sada jeste a ne šta je nekada neko od predaka bio.  


Iz ovoga sledi da praktično bilo ko van Rumunije može dobiti rumunsko državljanstvo ukoliko ima osečaj rumunske(vlaške) nacionalne pripadnosti i živi u skladu sa tim. To povlači mogućnost da ne morate imati rumunsko(vlaško) poreklo več morate zaista biti Vlah(Rumun) ili se barem tako ponašati.

Posledice ovakvih predloga su komplikovane te su slični zakoni do sada odbijani, ali se od ovog principa nije odustalo već se traži način da se donese najoptimalnije rešenje.


Više detalja o aktuelnim zakonima kao i o proceduri u parlamentu vezanim za državljanstvo Rumunije, ne samo na osnovu etničke pripadnosti, možete naći na sajtu rumunskog parlamenta ili rumunskog ministarstva pravde:


(na vlaškom/rumunskom jeziku)

http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/vrei-sa-devii-cetatean-roman

http://www.ambasada.ro/legislatie/26/cetatenia-romana.html

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1293


Ovde možete steći uvid u trenutnu situaciju u vezi rumunskih zakona koji definišu oblast državljanstva. Iz priloženih linkova, tekstova i dokumentata može saznati o toku podnošenja predloga zakona, proceduri u rumunskom parlamentu, problemima koji se javlju prilikom njihovog usaglašavanja, dorade, i izglasavanja ili odbijanja kao i interesantne detalje oko predloženih uslova i procedura za dobijanje državljanstva, od kojih su mnoga rešenja osnovna i verovatno će biti prisutna u nekom budućem obliku zakona.


Na ovoj stranici će osim opštih informacija uglavnom biti objavljivane informacije  vezane zakone koje se tiču građana Srbije, odnosno Rumuna(Vlaha) u Srbiji.


(na srpskom jeziku)

-Nacrti odbijenih zakona koji su predviđali omogućavanje državljanstva po etničkoj pripadnosti rumunskoj manjini u susedstvu Rumunije i istorijskim regionima.


dana 10.07.2016


-Svako može zahtevati rumunsko državljanstvo,  imajte u vidu da trenutno ne postoji zakon po kome bi se i dobilo.


-Vaši zahtevi se u rumunskom ministarstvu odbijaju, ili se odlažu te vi često i ne dobijate nikakav odgovor. Takva situacija može trajati dugo.


-Ovde ćemo objavljivati zakone ili njihove delove kao i nacrte zakona koji su od značaja za ovu temu.


-Na ovom mestu možete naći i one zakone koji su bili ranije predloženi ali ih je rumunski parlament odbio.

tako možete "iz prve ruke"saznati detalje o proceduri, razmatranim uslovima za državljanstvo, ali  i aktuelnoj situaciji u vezi sa ovom temom